| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Maritime claims - exclusive economic zone 2020 Country Ranks, Alphabetical
https://photius.com/rankings/2020/geography/maritime_claims_exclusive_economic_zone_2020_1.html
SOURCE: CIA World Factbook 2020

Custom Search

GEOGRAPHICAL NAMES Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese

Maritime claims - exclusive economic zone 2020 Country Ranks, Alphabetical

List by rank order
View this list in rank order View list in rank order View this list in rank order
Rank Country Value Date of Info


1   American Samoa200 NA
1   Angola200 NA
1   Antigua and Barbuda200 NA
1   Argentina200 NA
1   Aruba200 NA
1   Australia200 NA
1   Bahamas, The200 NA
1   Bangladesh200 NA
1   Barbados200 NA
1   Belize200 NA
1   Brazil200 NA
1   Brunei200 NA
1   Bulgaria200 NA
1   Burma200 NA
1   Cabo Verde200 NA
1   Cambodia200 NA
1   Canada200 NA
1   Chile200 NA
1   China200 NA
1   Clipperton Island200 NA
1   Colombia200 NA
1   Comoros200 NA
1   Congo, Republic Of The200 NA
1   Cook Islands200 NA
1   Costa Rica200 NA
1   Cuba200 NA
1   Curacao200 NA
1   Denmark200 NA
1   Djibouti200 NA
1   Dominica200 NA
1   Dominican Republic200 NA
1   Ecuador200 NA
1   Egypt200 NA
1   El Salvador200 NA
1   Equatorial Guinea200 NA
1   Fiji200 NA
1   France200 NA
1   French Polynesia200 NA
1   French Southern and Antarctic Lands200 NA
1   Gabon200 NA
1   Georgia200 NA
1   Germany200 NA
1   Ghana200 NA
1   Grenada200 NA
1   Guam200 NA
1   Guatemala200 NA
1   Guinea200 NA
1   Guinea-Bissau200 NA
1   Guyana200 NA
1   Haiti200 NA
1   Honduras200 NA
1   Howland Island200 NA
1   Iceland200 NA
1   India200 NA
1   Indonesia200 NA
1   Jamaica200 NA
1   Jan Mayen200 NA
1   Japan200 NA
1   Jarvis Island200 NA
1   Johnston Atoll200 NA
1   Kenya200 NA
1   Kingman Reef200 NA
1   Kiribati200 NA
1   Korea, North200 NA
1   Korea, South200 NA
1   Madagascar200 NA
1   Malaysia200 NA
1   Maldives200 NA
1   Marshall Islands200 NA
1   Mauritania200 NA
1   Mauritius200 NA
1   Mexico200 NA
1   Micronesia, Federated States Of200 NA
1   Midway Islands200 NA
2   Monaco12 NA
1   Morocco200 NA
1   Mozambique200 NA
1   Namibia200 NA
1   Nauru200 NA
1   Navassa Island200 NA
1   New Caledonia200 NA
1   New Zealand200 NA
1   Nigeria200 NA
1   Niue200 NA
1   Northern Mariana Islands200 NA
1   Norway200 NA
1   Oman200 NA
1   Pakistan200 NA
1   Palau200 NA
1   Palmyra Atoll200 NA
1   Panama200 NA
1   Philippines200 NA
1   Pitcairn Islands200 NA
1   Portugal200 NA
1   Puerto Rico200 NA
1   Romania200 NA
1   Russia200 NA
1   Saint Kitts and Nevis200 NA
1   Saint Lucia200 NA
1   Saint Pierre and Miquelon200 NA
1   Saint Vincent and the Grenadines200 NA
1   Samoa200 NA
1   Sao Tome and Principe200 NA
1   Senegal200 NA
1   Seychelles200 NA
1   Sierra Leone200 NA
1   Sint Maarten200 NA
1   Solomon Islands200 NA
1   South Africa200 NA
1   Spain200 NA
1   Sri Lanka200 NA
1   Suriname200 NA
1   Taiwan200 NA
1   Tanzania200 NA
1   Thailand200 NA
1   Togo200 NA
1   Tokelau200 NA
1   Tonga200 NA
1   Trinidad and Tobago200 NA
2   Tunisia12 NA
1   Tuvalu200 NA
1   Ukraine200 NA
1   United Arab Emirates200 NA
1   United States200 NA
1   United States Pacific Island Wildlife Refuges200 NA
1   Uruguay200 NA
1   Vanuatu200 NA
1   Venezuela200 NA
1   Vietnam200 NA
1   Virgin Islands200 NA
1   Wake Island200 NA
1   Wallis and Futuna200 NA
1   Yemen200 NA


NOTE: The information regarding Maritime claims - exclusive economic zone on this page is re-published from the CIA World Factbook 2020. No claims are made regarding the accuracy of Maritime claims - exclusive economic zone information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Maritime claims - exclusive economic zone should be addressed to the CIA.

SOURCE: CIA World Factbook 2020
This page was last modified 11-Feb-20
Copyright © ITA (all rights reserved).

Support Our Sponsor

Support Our Sponsor